Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Alpint

Styrets sammensetning og oppgaver

Styret i alpingruppa består av:

Leder:
Christian Cleve-Hansen: cleve@rbnet.no

Nestleder/ arrangement:
Gyri Edvardsen Langfeldt: gyri.langfeldt@asker.kommune.no

Sportslig ansvarlig:
Petter Johansen: petter.johansen@netcom.no

Informasjons ansvarlig:
Valborg Stiansen: valborg.stiansen@c2i.net

Markedsansvarlig:
Kathinka Svane kathinka.svane@dansac.com

Regnskapsansvarlig:
Michelle Meeder: meeder@slb.com

Materialforvalter:
Kjell Sæten kjell.saeten@gmail.com


Styrets- og dets medlemmers oppgaver i alpingruppa i henhold til basislovnorm for idretten og Asker Skiklubbs egen håndbok:


•Styret skal iverksette årsmøtets vedtak
•Administrere alpingruppa og representere den utad
•Etter behov innkalle til fellesmøter fro medlemmene og foresatte

Vedrørende økonomi og ansvar så har vi det i henhold til Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

§ 7 – 1 (Forvaltning – regnskaper – økonomistyring) fastslår blant annet følgende:
Styret skal påse at gruppens midler skal brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet.

Styret skal videre påse gruppa har tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjon, og har en forsvarlig økonomistyring.

§ 7 – 2 (Investeringer)
Vesentlige investeringer eller disposisjoner som binder gruppa opp for mer enn 2 år, skal forelegges og vedtas på årsmøtet.

§ 7 – 3 (Erstatningsansvar)
Den som under utførelse av en oppgave for alpingruppa, forsettlig eller uaktsomt volder alpingruppa, medlemmer eller andre skade, kan bli personlig ansvarlig for skaden

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når flertallet av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Årsmøtet velger styreleder og nestleder. Øvrige medlemmer konstituerer seg selv.

Styreleder:
•Innkalle til styremøter
•Representere alpingruppa i hovedstyret i Asker skiklubb
•Ha kontakt med administrasjonen på Føyka
•Ha kontakt med oppmennene i hver gruppe
•Representere alpingruppa utad
•Ha oversikt over hvem som gjør hva i alpingruppa

Nestleder:
•Leders stedfortreder. Det gjelder også ved deltakelse i hovedstyremøter
•Rennleder – ansvarlig for renn vi arrangerer

Økonomiansvarlig & regnskapsansvarlig:
•Sette opp budsjetter
•Sørge for at kostnader er i samsvar med vedtatte budsjett
•Sørge for at regnskapet og dokumentasjon av regnskapsposter er i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter
•Godkjenne evt innhente godkjennelse fra styret/styreleder på bilag før utbetaling
•Innhente medlemslister fra oppmennene, sørge for utsendelse av treningsavgifter etc., informasjonsansvarlig får mailadresser mm

Sportslig ansvarlig
•Sørge for at sportslig tilbud i henhold til alpingruppas mål og visjoner, samt aktivitetsramme iverksettes/overholdes
•Inngå treneravtaler
•Være bindeledd mellom sportskoordinator og styret

Informasjonsansvarlig
•Sørge for informasjon til medlemmene
•Ha det overordnede ansvar med hjemmesiden

Markedsansvarlig
•Ansvarlig for markeds- og inntektsgivende aktiviteter, og få inn premier etc
•Ansvar for å inngå sponsoravtaler og sørge for at alpingruppen oppfyller sine krav i henhold til inngåtte avtaler
•Følge med på hvor gruppa kan søke om midler
•Forsøke, sammen med øvrige foreldre, å få inngått sponsosravtaler

Materiell/ utstyrsansvarlig
•Holde løpende kontroll over alt materiell tilhørende klubben
•Føre liste over klubbens materiell
•Ha kontroll med utlån av materiell
•Sørge for at klubbens materiell blir vedlikeholdt og holder akseptabelt nivå
•Planlegge og fremme forslag om nødvendig innkjøp
•Sørge for at nødvendig utstyr forefinnes i Vardåsen, så klubbens treninger kan gjennomføres på en akseptabel måte