Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

72 500 tildelt i aktivitetsmidler

27/11-2007, 13:00

Asker Idrettsråd har tildelt Asker Skiklubb tilsammen 72 500,- i aktivitetsstøtte til syv av de ni prosjektene klubben søkte om.
Den prosjektbaserte støtteordningen kom opp etter at den generelle hodestøtten ble redusert. Hvert prosjekt kan maksimalt få 30 000 i støtte.

Asker Skiklubb og gruppene fikk følgende støtte:

Asker Skiklubb - Håndballgruppa:
10 000,- til prosjekt Dommer og lederrekruttering/lederutvikling.
5 000,- til prosjekt Loppetassen

Asker Skiklubb - Fotballgruppa:
15 000,- til prosjekt Unge fotballdommere
15 000,- til prosjekt Alle fotballforeldre på kurs

Asker Skiklubb - Friidrett
10 000,- til prosjekt Utøversamtaler med oppfølgingsaktiviteter

Asker Skiklubb:
10 000,- til prosjekt Allidrett for barn med særlige behov (forprosjekt)
7 500,- til prosjekt Allidrett for ungdom (forprosjekt)

Prosjektene Sandvolleyballbane på Føyka som sosial møteplass ble ikke tildelt midler, ei heller Kajakkgruppas søknad om Vinterprosjekt ungdom og støtte til innkjøp av ny følge båt nådde ikke opp.

Det er ny søknadsrunde for aktivitetsmidler i løpet av vårsesjonen.

Informasjon om aktivitetsstøtten:
Asker Idrettråds (AIR) har, i samråd med Asker kommune, behandlet søknadene for økonomisk støtte til aktiviteter eller prosjekter i henhold til nærmere bestemte kriterier, som det er redegjort for nedenfor.

Som lagene tidligere er gjort kjent med, er kommunens økonomiske støtteordninger til frivillige organisasjoner endret. Blant annet er det som har vært kalt ”hodestøtten” redusert, og delvis erstattet av en aktivitetsstøtteordning. Aktivitetsstøtten kan gis til lag og foreninger etter søknad knyttet til konkrete aktiviteter eller prosjekter rettet mot barn og ungdom (6-18 år).

Asker kommune har i samråd med AIRs styre delegert ansvaret for tildelingen av disse midlene til idrettsrådet. Det betyr at AIR beslutter søknadskriteriene, vurderer søknadene og tar standpunkt til disse. Kriteriene for årets tildelinger er beskrevet i søknadsskjemaet og informasjonen som er sendt per post og per epost til alle lag.
Informasjonen ligger også på AIRs nettsider: http://www.budstikka.no/budstikkaporten/idrett/askeridrrad/midler/article140456.ece

På bakgrunn av erfaringene fra i fjor, er det satt en maksimumsgrense på kr. 30.000 til den enkelte aktivitet/prosjekt, som det søkes om støtte til.

Det tildeles som hovedregel ikke midler til innkjøp av utstyr., Det kan gjøres unntak fra denne regelen, dersom idretten det søkes midler til, forventes å fenge barn/ungdom som ellers ikke ville deltatt i aktivitet, og der utstyret er en forutsetning for å få dette til.

Prosjekter som er i samarbeide med skole, SFO eller kommunale instanser, kan søke andre type midler hos kommunen, og vil vanligvis ikke bli prioritert .

Da midlene er av begrenset størrelse sett i forhold til omfanget av søknader, vil imidlertid styret måtte være meget restriktive når det gjelder tilsagn om støtte til aktiviteter som strekker seg over mer enn et år av gangen. Vi henstiller til lagene at det isteden søkes for ett år av gangen, og at et nytt styre fortløpende vurderer dette.

En del søknader lå utenfor kriteriene, og vi anbefaler at lagene leser nøye igjennom de aktuelle kriteriene.

Linker til andre støttemidler:
http://www.asker.kommune.no/Tjenester-til-deg/Kultur-idrett-og-fritid/Tilskuddsordninger/

http://www.budstikka.no/budstikkaporten/idrett/askeridrrad/midler/

Via kommunen kan man også søke om tilskudd til integrasjon og prosjekter i samarbeid med skolene. Kontakt servicetorget for mer informasjon: servicetorget@asker.kommune.no

AIR vil også få minne alle tildelte lag/klubber at det følger visse forpliktelser:
a. Midlene blir brukt i samsvar med forutsetningene.
b. En oppsummering av oppnådde resultat, sendes AIR i god tid før årsmøtet.
c. Klubbene plikter på anmodning å møte på styremøte i AIR, for å redegjøre for prosjektets fremdrift.

AIR er glad for at så mange klubber/lag har søkt om midler, og ønsker dere lykke til med prosjektet.

Tilbake