Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Toppidrett

Kriterier for Asker Skiklubbs toppidrett og talentstipend

Toppidrettsstipend:
*Utøveren skal minimum ha fyllt 21 år i løpet av søknadsåret. (faller utenom (for gammel) ordningen med talentstipend)
*Utøveren skal ha vært sammenhengende medlem av Asker Skiklubb i minimum tre år forut for søknadsåret.
*Utøveren skal være etablert seg på et høyt nasjonalt nivå (landslagsnivå eller tett under landslagsnivå) og vil fortsette sin satsning på idretten i søknadsåret.
*Utøveren har betydelige udekkede kostnader ved utøvelsen av sin idrett. Stipendet utbetales mot orginale kvitteringer på utlegg i forbindelse med trening, samlinger, konkurranser eller relevant utstyr.
*Lag kan søke om stipend med bagrunn i enkeltutøveres nivå. Utøvere på lag som tildeles stipend vil normalt ikke komme i betraktning dersom laget tildeles stipend.

Søknaden oversendes arbeidsstyret ved toppidrettsansvarlig. Søknaden vil bli forankret i gruppene av arbeidsstyret.

Søknadsfristen er 15.mars
-------------------------------------------------
Talentstipend
Hentet fra klubbens administrasjonshåndbok
9.2
Talentstipend

Se del 10, para 10.12, vedlegg 12. (Retningslinjer fastsatt av AS, 10.01.94, og HS, 19.01.94, med senere justeringer vedtatt av HS)
9.2.1
Talentstipendordningen

ASK talentstipendordning er etablert med det formål å avlaste den økonomiske belastningen for talentfulle utøvere i klubben gjennom et tilskudd til dekning av en del av de utgiftene de påføres i forbindelse med idrettsutøvelsen.
9.2.2
Hvem kan søke?

Talentstipend kan søkes av alle aktive idrettsutøvere som utøver sin idrett i ASK og er fylt 16 år, men ennå ikke fylt 21 år den 31.12 i søknadsåret. Det er videre et krav at søkerne må ha vært medlem av og representert ASK i minst 1 år ved søknadsfristens utløp. Talentstipend kan kun søkes av enkeltutøvere, og det er utøveren selv som skal søke. Saksbehandlingen forutsetter at søkerne står som medlem av og representerer ASK hele det kalenderåret som søknaden gjelder for. Dersom en utøver som er tildelt støtte, skifter til en annen klubb i løpet av det året støtten er gitt for, skal hele årets støtte uten ugrunnet opphold tilbakebetales til Asker Skiklubb. Gruppestyrene påser at aktuelle kandidater er kjent med disse retningslinjene for talentstipend.
9.2.3
Hvordan fremmes søknaden?

Søknaden fremmes ved fullstendig utfylling av eget søknadsskjema som oversendes toppidrettsansvarlig i Arbeidsstyret. Dersom søknaden gjelder flere idretter, skal dette tydelig fremgå av søknaden og kopi sendes til de berørte gruppestyrer.
Søknaden skal være i Arbeidsstyret i hende innen 15.mars søknadsåret.
9.2.4
Hvordan behandles søknaden?

Når søknaden har kommet til Toppidrettsansvarlig i arbeidsstyret, blir fremlagte dokumentasjon vurdert, herunder vurdere dokumentasjonens riktighet (herunder realismen og forsvarligheten i anslått utgiftsnivå). Toppidrettsansvarlig kan be gruppestyret om assistanse, for vurdering av kandidater.
9.2.1.6.
Søknadsfrist

Søknaden skal være AS i hende med ovennevnte tillegg innen 15. mars i søknadsåret. Det er gruppestyrene som er ansvarlige for at denne fristen holdes, og det kan ikke forventes at AS foretar purringer ved forsinkelser. Ved senere oversendelse av søknadene, kan det ikke forventes at de vil bli behandlet.
Ved behandling i gruppestyrer og AS må vedkommende organ selv være særlig varsom med mulig inhabilitet. AS avgjør fordeling av talentstipend innen utgangen av april i søknadsåret, og utdeles normalt innen medio juni. AS står fritt til å fravike gruppestyrenes anbefalinger. AS avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. Beslutningen meddeles HS og de enkelte søkere direkte av AS. Etter at avgjørelsen er fattet, skjer all videre kommunikasjon om stipendiene direkte mellom søkerne og AS.
9.2.5
Hvordan blir stipendiet utbetalt

Utbetaling foretas ved overførsel av midler fra AS til søkeren på grunnlag av dokumenterte utgifter. Søkere som har fått innvilget støtte, plikter selv å fremme krav om utbetaling overfor AS's kasserer ved oversendelse av slik dokumentasjon innen den fristen som er angitt nedenfor. Stipendiet innvilges for bruk i kalenderåret etter søknadsåret. Krav om utbetaling må være fremmet innen 31.12 det året stipendiet er forutsatt benyttet. dersom krav om utbetaling fremmes for sent, faller tilsagnet om stipend vekk. AS kan imidlertid gi tillatelse til forsinket innlevering når særskilte grunner taler for det og søknad om dette er sendt AS før forsinkelsen finner sted. AS kasserer sender kopi av alle utbetalinger til de respektive gruppestyrer. Ikke utbetalte midler føres tilbake til AS's regnskap.
9.2.6
Kriterier for tildeling av stipend

Det er et absolutt kriterium for tildeling av stipend at utøveren har oppnådd sportslige resultat på høyt nasjonalt nivå innenfor sin aldersgruppe i den idrettsgren søknaden omfatter. AS og gruppestyrer plikter videre i sin søknadsbehandling å vektlegge følgende forhold: " Søkerens idrettslige seriøsitet, herunder oppfølging av oppsatte treningsprogrammer, langsiktig og kortsiktig treningsplanlegging og vilje og evne til å nå oppsatte sportslige mål. " Søkerens antatte utviklingspotensial som idrettsutøver. " Søkerens bidrag til et godt miljø i ASK, herunder administrativ deltagelse og andre forhold som påvirker lagfølelsen og klubbtilhørighet. " Søkerens utgifter på sin idrettsdeltakelse (utstyr og deltakelse i trening og konkurranser). Normalt vil ikke søkernes eller hans /hennes families økonomiske situasjon bli tillagt vekt i søknadsbehandlingen. Særskilte sosiale grunner kan dog tillegges vekt i spesielle tilfeller hvis søkeren påberoper seg dette eller særskilte grunner på annen måte er dokumentert. Annen økonomiske støtte fra ASK (sentralt eller på gruppenivå) trekkes fra forventet totalutgift før stipendets størrelse fastsettes, men skal ellers ikke føre til redusert støtte. Eventuell støtte fra gruppestyrene skal fremkomme i forbindelse med gruppestyrenes gjennomgang av søknadene. Økonomisk støtte til søkerne fra Asker kommune eller organer direkte eller indirekte tilsluttet Norges Idrettsforbund, skal det tas hensyn til under vurdering av søknadene. Det skal stilles strengere krav til oppnådde resultat i idretter som utøves av få enn idretter som utøves av mange. Dette fordi det må antas at kravene for å nå høyt øker med antall utøvere i den enkelte gruppe.
Det faktum at enkelte idrettsgrener er vesentlig mer kostnadskrevende for utøverne enn andre, skal tas hensyn til, men kan ikke forventes 100% kompensert.
9.2.7
Stipendets størrelse

Omfanget av ordningen begrenses av det enkelte årsbudsjetts avsetning til slike stipendier. Innenfor disse økonomiske rammer står AS fritt til å fastsette støttebeløp, dog kan ikke støtte til èn enkelt utøver overstige kr. 10.000 uten HS's godkjennelse.