Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Håndball

Oppmannsinstruks

Styret i Asker håndball etablerer oppmenn for hvert lag, og oppmannen er kontaktleddet mellom styret og laget, og ansvarlig for at lagets totale virksomhet og informasjon er i samsvar med virksomhetsideen. Dette betyr å ha den fulle oversikt, men delegere oppgaver videre!
Oppmannens oppgaver

Oppmann er styrets representant for laget, og har hovedansvaret for det organisatoriske for laget. (Enkelte lag kan ved behov ha egne foreldrekontakter, som da har en ”tillitsmannsfunksjon”)

Oppmannens oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, foreldre, trenere og styret, slik at forholdet praktisk legges best mulig til rette før og under håndballsesongen. Oppmannen er ansvarlig for å holde seg à jour med klubbens, RØNs, Norges Håndballforbunds og Norges Idrettsforbunds lover og regler, samt klubbens styrereferater og vedtak, og at laget forholder seg til disse . Oppmannen rapporterer til styret.

For å oppnå dette, skal oppmennene særlig ta seg av følgende;

- Utarbeide og levere til styret fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag i begynnelsen av hver sesong. Listene skal inneholde navn, adresse fødselsdato og tlf.nr. til hver spiller. Listene skal holdes ajour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til sekretær.
- Budsjettere lagets aktiviteter og ansvarlig for å følge opp økonomien deretter. Levere ut treningsavgifter og lisens til lagets spillere, sjekke at lisens (fra det året spiller fyller 13 år) betales og dokumenteres i egen perm til kampdokumentasjon.
- Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid. (drakter, førstehjelputstyr og lignende.) Organisere vask og ta inn drakter dersom en spiller slutter.
- Fordele terminlister eller utdrag av disse til trener, spillere og event. foreldre. (må sjekke kampdagbok for endringer minst ukentlig) Utarbeide kjørelister til kamper og cup'er
- Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for laget og event. foreldregruppen.
- Være ansvarlig for fordeling av oppgaver iforb. med dugnader som laget har blitt tildelt av styret (for eksempel loddsalg og annet. Det er viktig at oppmann stimulerer laget og foreldre til innsats for klubbens økonomi)
Oppmann skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder på kamper dersom dette er nødvendig.

Alle oppmenn må stille på oppmannsmøter som arrangeres etter behov av styret.

Oppmann skal for øvrig etter beste evne utføre saker som styret pålegger oppmennene. Det er spesielt viktig å lese de styremøtereferater og annen korrespondanse som blir gitt til laget/oppmann fra styret/ klubben.

Skrive en sesong-/årsrapport for laget. pr. 31.12 og 30.4. som leveres styret. Bør inneholde både sportslige og sosiale punkter.

Roller/arbeidsoppgaver for foreldrekontakt (dersom laget har det, hvis ikke inngår dette i oppmannsjobben)

- Innkalle til foreldremøte.
- Sørge for kontakt og informasjon mellom laget og foreldre/foresatte.
- Ansvarlig for å skaffe (varsle) foreldre til dugnad (innsats i forbindelse med cuper og annet).
- Ha oversikt over (føre lister) over hvem som deltar, har deltatt og hvem det er sin tur til dugnadsinnsats neste gang.
- Ansvarlig for å skaffe og varsle foreldre til lagets arrangementsvakter (sitte i sekretariatet og ha kasseansvar). Sette opp vaktliste og melde tilbake til arrangementansvarlig hvem som har vakt.
- Ansvarlig for å skaffe og varsle foreldre til lagets kioskvakter. Sette opp en vaktliste. Melde tilbake til kioskansvarlig (i arrangement gruppa) hvem som har vakt.
- Ansvarlig for organisering i forbindelse med cuper (for eksempel kjøring, overnatting, samle inn cupavgift, sosialt samvær osv).
- Ansvarlig for utdeling av håndball-lodd for salg. Påse at gevinst lodd erstattes.